Algemeen:

* Bij behandelingen dient de patiënt/ cliënt een (grote) handdoek mee te nemen.

* Respect is een begrip dat geldt in Fysiotherapie Venlona. Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen Fysiotherapie Venlona niet getolereerd.

* Fysiotherapie Venlona is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

* De patiënt/ cliënt dient zich tijdens het bezoeken van Fysiotherapie Venlona altijd te kunnen identificeren middels een geldig legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument/ verblijfsvergunning).

* De patiënt/ cliënt dient tijdens het bezoeken van Fysiotherapie Venlona altijd zijn verzekeringspas bij zich te hebben.

* Dieren zijn om hygiënische reden niet toegestaan in Fysiotherapie Venlona.

* Neem altijd uw afsprakenkaartje mee, zodat de therapeut de volgende afspraak kan invullen.

* Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u zich dan bij de balie.

Het behandelproces:

* De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over uw klachten, waarna besproken wordt of verder lichamelijk onderzoek geïndiceerd is.

* Behandelingen vinden vrijwel altijd plaats door de therapeut met wie de patiënt/ cliënt het behandelproces is begonnen. Indien de behandelend therapeut verhinderd is, kan het zijn dat de behandeling wordt overgenomen door een collega therapeut van Fysiotherapie Venlona. Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen Fysiotherapie Venlona. Dit zal in overleg gebeuren met de behandeld therapeut en de patiënt/ cliënt.

* De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke

notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met, en goedkeuring van de patiënt/ cliënt.

* Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de patiënt/ cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in bovenstaand punt is omschreven.

* Schriftelijke communicatie naar een eventuele verwijzer wordt gerealiseerd wanneer de betreffende therapeut dit nodig acht.

* De rapportages worden verzonden per mail, via een beveiligde internetverbinding.

Huisregels Fysiotherapie Venlona:

* In de praktijken waar Fysiotherapie Venlona opereert is roken in de wachtruimte en behandelkamer  niet toegestaan.

* Fysiotherapie Venlona is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten, of anderen die de praktijk betreden

* Computers, telefoons en andere apparatuur worden alleen gebruikt door de medewerkers van Fysiotherapie Venlona, en is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.

* Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Dit kan per telefoon (06-40324073) of per mail (info@fysiotherapievenlna.nl). Indien u niet in de gelegenheid bent om op de afspraak te verschijnen, zonder afmelding, dan zal 75% van de behandeling in rekening worden gebracht. Dit is een particuliere nota, die ook niet te declareren is bij uw zorgverzekeraar.

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

* Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Er zal geen uitwisseling

met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt/ cliënt.

Betalingen

* Fysiotherapie Venlona opereert voornamelijk in gezondheidscentrums. Voor regels over de betalingen verwijzen wij naar de voorwaarden van het betreffende centrum.

* Indien de patiënt/ cliënt niet aanvullend verzekerd is, gelden de particuliere tarieven zoals deze vermeld zijn bij de tarieven en zoals deze gepresenteerd zijn in de wachtruimte van het gezondheidscentrum waar Fysiotherapie Venlona opereert.

* Declaraties geschieden via nota, welke via overschrijving kunnen worden voldaan.

* Controleer altijd wanneer u een afspraak plant bij de (verbijzonderd) fysiotherapeut, hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, en hoeveel behandelingen u dat kalenderjaar al gehad heeft. De therapeut kan uw zorgverzekeringsgegevens inzien, maar niet het aantal behandelingen dat al heeft plaatsgevonden. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen zorgverzekering.

* De patiënt/ cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aantal fysiotherapeutische, en of Oefentherapeutische behandelingen dat hij per jaar neemt.

* Indien de zorgverzekering niet toereikend genoeg is voor het vergoeden van fysiotherapie en of Oefentherapie, dient de patiënt/ cliënt zelf te zorgdragen voor de rekening. Deze zal dan aan de patiënt/ cliënt persoonlijk per post/ e-mail worden verzonden en dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

* De therapeut zal in overleg met de patiënt/ cliënt afspraken maken over het aantal uit te voeren behandelingen.

* Bij het in gebreken blijven van betalingen, zullen er betalingsherinneringen worden verzonden volgens de algemene voorwaarden van het betreffende gezondheidscentrum waar Fysiotherapie Venlona opereert.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of over uw behandeling van uw Fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt dit melden aan uw therapeut of praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s binnen Fysiotherapie Venlona voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim. In overleg met de patiënt wordt de mogelijkheid geboden dat de behandeling door een andere collega/ waarnemer wordt uitgevoerd.